HAKSIZ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUĞA İLİŞKİN GENELGE

 

Vatandaşlarımızın refahhuzur ve mutluluğunu slamak; temel hak vhürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal vhizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadırKamu hizmetleri ilpiyasa koşullarında mave hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmektebu hizmeve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesikamu idarelerine aittir.
İlimiz sınırları içinde bazı esnaffirma ve işletmelerin dövizdmeydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarındsunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığıbazı ürünleri isstoklarında bekleterek fiyat artışınneden olduğuhalkın esenliğinive refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülştürHaksıfiyat artışları vstokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
rkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167 nci maddesine gör"Devlet parakredi, sermayemal ve hizmet piyasalarının sağlıklı vzenli işlemelerinisağlacı ve geliştiric
tedbirlear; 
... "
5442 sayılı İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (çfıkrasında"Kanun, Cumhurbkanlığı kararnamesve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yeringetirmek için valiler genel emirler çıkarabilir vbunları ilan ederler."
5442 sayılı İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında"İl sınırları içindhuzuve güvenliğinkişi dokunulmazğınıntasarrufmüteaallikemniyetinkamu esenliğinin sağlanması vönleyici kolluk yetkisvalinin ödeve revlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alırBu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı maddehükmü uygular",
Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde"İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en 
yük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usuletebliğ veya ilan olunan karar vtedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşküla
gösterenleveya riayeetmeyenlermahalli mülki amitarafından KabahatleKanununun 3nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancakkamu düzenini ve venliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeyşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzeninisağlamak amacıyla alınan ve usulüne görilan olunan karar ve tedbirleraykırı davrananlarüç aydan bir yıla kadar hapicezasıyla cezalandırılır
",
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emraykırı davranışbaşlıklı 32 nci maddesine istinaden “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya dkamu güvenliğikamdüzeni veya genesağlığın korunması amacıylahukukuygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye kanunun 32. Maddesinde belirtilen idari para cezası verilirBu cezayemri veren makam tarafından karaverili.... "
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindebir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimiuygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır.
 
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında"Yetkili idareleryetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyladoğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir",
 
Perakende Ticarette Uygulanacak ilke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakendişletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir."
hükümleri bulunmaktadır.
Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasıvatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;
- İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaffirma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi,
- Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,
- Satılan malın üretim yeriayırıcı özelliğitüm vergiler dahil satış fiyatıbirim satış
fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarihüretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekillogo veya işaret şartlarına uyulması,
- Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgüneksiksizgerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,
- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.
Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.
 
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
İlanen tebliğ olunur.
 
 
Erol AYYILDIZ
Vali